62 χλμ - Κανονισμοί 2019

E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 62 ΧΛΜ

ΛΕΒΙΔΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Οι δρομείς πρέπει να παρουσιάσουν Ιατρική Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι η φυσική τους κατάσταση τους επιτρέπει να διατρέξουν τα 62 χλμ της διαδρομής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να είναι τουλάχιστον 3μηνης ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι δρομείς συμμετέχουν στην εκδήλωση με προσωπική τους ευθύνη και πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιατρική κάλυψη που τους προσφέρεται δεν είναι δυνατή σε όλα τα σημεία της διαδρομής ούτε και σε οποιαδήποτε ώρα.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι Αθλητές αποκλείονται απο την εκδήλωση:

  • Για τη μη τήρηση των άρθρων του Κανονισμού
  • Για την εκτός χρόνου διέλευση από το Σημείο Ανεφοδιασμού Σκοτεινή (ένα σημείο αποκλεισμού).
  • Αν το κρίνουν απαραίτητο οι υπεύθυνοι της Ιατρικής Ομάδας.

ΑΡΘΡΟ 4

Οι Αθλητές μπορούν να κάνουν χρήση προσωπικών ειδών ή ειδών διατροφής κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με δική τους ευθύνη. Η παράδοση αυτών των ειδών γίνεται το πρωί της ημέρας έναρξης του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 5

Οι Αθλητές πρέπει να φέρουν στο στήθος και στην πλάτη τον αριθμό τους, όπου αναγράφεται το όνομα και την εθνικότητά τους. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό του αθλητή. Αυτά τους παραδίδονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6

Για την ασφάλειά τους, οι Αθλητές πρέπει να τρέχουν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας. Αν κριθεί απαραίτητο από τους υπευθύνους του Αγώνα, μπορεί να μετατεθεί η διαδρομή στο δεξί μέρος του δρόμου.

ΑΡΘΡΟ 7

Αν κριθεί απαραίτητο, οι Αθλητές μπορούν να δεχθούν ιατρική βοήθεια σε οποιοδήποτε σημείο του Αγώνα καθώς και βοήθεια από τους Οργανωτές. Η οποιαδήποτε χορήγηση φαρμάκων επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή.

Μόνο ο γιατρός χορηγεί φαρμακευτική αγωγή στον αθλητή και αποφασίζει αν δύναται να συνεχίσει.

ΑΡΘΡΟ 8

Απαγορεύεται στους Αθλητές να επιβιβαστούν σε όχημα κατά τη διαδρομή, όποιο και αν είναι αυτό. Η παράβαση αυτού του άρθρου του Κανονισμού επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του Αθλητή. ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10.

ΑΡΘΡΟ 9

Αποκλείονται της εκδήλωσης Αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών (doping).

ΑΡΘΡΟ 10

Οι Αθλητές πρέπει να ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή. Αν και για οποιοδήποτε λόγο, παρεκκλίνουν από τη διαδρομή, είναι υποχρεωμένοι, για να έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν, να επιστρέψουν στο τελευταίο Σημείο Ανεφοδιασμού από όπου πέρασαν πριν την παρέκκλισή τους (και όχι στο σημείο από το οποίο παρέκλιναν από τη διαδρομή τους). Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κρίνει εάν η απόκλιση του δρομέα περιείχε δόλο. Σε αυτή τη περίπτωση ο αθλητής αποκλείεται από την εκδήλωση. Η μεταφορά του Αθλητή γίνεται από υπεύθυνο της εκδήλωσης και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι Αθλητές οφείλουν να επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά, σεβασμό προς το αθλητικό πνεύμα και το Ολυμπιακό ιδεώδες.

ΑΡΘΡΟ 12

Για λόγους ασφαλείας και εγρήγορσης, ο Αθλητής δεν έχει δικαίωμα να έχει μαζί του ραδιόφωνο, συσκευή MP3 η άλλo μέσο αναπαραγωγής ήχου.

ΑΡΘΡΟ 13

Για τα δύο (2) τμήματα της διαδρομής όπου τα Σημεία Ανεφοδιασμού απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 13 χλμ, ο Αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του τουλάχιστον 500ml υγρού.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο Αθλητής που επιθυμεί να εγκαταλείψει την εκδήλωση πρέπει να παραδώσει τον αριθμό του στους υπευθύνους της διαδρομής και να υπογράψει το έντυπο εγκατάλειψης στο πλησιέστερο Σημείο Ανεφοδιασμού από το σημείο που εγκατέλειψε.

ΑΡΘΡΟ 15

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο Αθλητής συνεχίζει τη διαδρομή όταν είναι εκτός χρόνου ή έχει αποκλεισθεί.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να γνωρίζουν του Κανονισμούς της εκδήλωσης. Οι Αθλητές, οι συνοδοί ή οποιοδήποτε άτομο που συμμετέχει, έχει υποχρέωση να ζητήσει από τους υπευθύνους διευκρινήσεις για κάποιο σημείο των Κανονισμών ή οτιδήποτε άλλο αφορά την εκδήλωση. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμιά ευθύνη για ερμηνείες ή πληροφορίες που δεν έχουν γίνει σωστά αντιληπτές και που θα είχαν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Αθλητή από την εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 17

Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον από κάθε είδους ρύπανση.

ΑΡΘΡΟ 18

Όλοι οι οδηγοί, συνοδοί, δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, ιατρικές ομάδες, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και γενικά άτομα, οχήματα ή ομάδες ατόμων που έχουν σχέση με την εκδήλωση, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Οργανωτική Επιτροπή, πριν την εκδήλωση και να πάρουν τα σήματα και την ειδική άδεια με τα οποία θα αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση που ορισμένοι δεν τηρήσουν τον Κανονισμό αυτό θα τους απαγορευτεί να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 19

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ. Οι συνοδοί έχουν δικαίωμα να προσφέρουν βοήθεια στους Αθλητές ΜΟΝΟ στα εφτά (7) Σημεία Ανεφοδιασμού. Η παράβαση του άρθρου αυτού του Κανονισμού από μέρους του συνοδού, επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή μετά από απόφαση του υπευθύνου της Οργανωτικής Επιτροπής, στο πλησιέστερο σημείο που έλαβε χώρα η παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 20

Κατά μήκος των ασφαλτοστρωμένων τμημάτων της διαδρομής, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των δρομέων, η κυκλοφορία των οχημάτων των συνοδών πρέπει να γίνεται ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Στα τμήματα με χωματόδρομους ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων, τα οποία πρέπει να ακολουθούν την επιτρεπόμενη παρακαμπτήριο πορεία. Στον κάθε οδηγό θα δοθεί ενημερωτικό έντυπο στη διάρκεια του briefing πριν την εκδήλωση.

ΑΡΘΡΟ 21

Οι συνοδοί δεν πρέπει να κινούνται με την ταχύτητα του Αθλητή. Αυτό θεωρείται ως παράτυπη βοήθεια.

ΑΡΘΡΟ 22

Η παραβίαση των Κανονισμών της εκδήλωσης από τους συνοδούς επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή που υποστηρίζουν.

ΑΡΘΡΟ 23

Τα οχήματα που μεταφέρουν τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερς, φωτογράφους ή δημοσιογράφους, πρέπει να ακολουθούν την εκδήλωση και να σταθμεύουν σε αρκετή απόσταση από τους Αθλητές (για να μη ενοχλούν ή να δώσουν υποψίες για βοήθεια που απαγορεύεται). Η παραβίαση αυτή θα επιφέρει την αφαίρεση των σημάτων του οχήματος καθώς και την άδεια των επιβατών για την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 24

Τα Σημεία Ανεφοδιασμού μπορεί να μετακινηθούν χωρίς προειδοποίηση λόγων απρόβλεπτων συνθηκών όπως έργα επί της οδού, ατύχημα ή άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 25

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η Οργανωτική Επιτροπή τοποθετεί τραπέζια με τον απαραίτητο ανεφοδιασμό των Αθλητών, κυρίως σε ισοτονικά υγρά. Οι δρομείς έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στα διάφορα Σημεία Ανεφοδιασμού προσωπικά είδη διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 26

Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό θα επιλύεται επί τόπου από τον υπεύθυνο της οργανωτικής επιτροπής.

 

 

Χορηγοι

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Υποστηρικτες

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Race report

Ralf Simon

Ralf Simon

Frankly Runner

Frankly Runner

Thanasis Pavlopoulos

Thanasis Pavlopoulos

My running spot

My running spot

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

iaafiau

Ο Ολύμπιος Δρόμος διεξάγεται βάσει των Διεθνών Κανονισμών της IAAF και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υπεραποστάσεων (I.A.U.)


logoPAA

flag eu slogan

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)

 

ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρώπη επενδύει
στις αγροτικές περιοχές

leader logo

flag gr

anvope